ArcadeWinkel | Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ARCADEWINKEL B.V.

Gevestigd aan de Jan Pieterszoon Coenstraat 23, 6991 BX Rheden, Nederland

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67646182

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid

Artikel 3. Aanbiedingen

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

Artikel 5. Levering

Artikel 6. Leveringstermijnen

Artikel 7. Zichttermijn en herroepingsrecht

Artikel 8. Onderzoek, klachten en kwaliteitsgarantie

Artikel 9. Facturatie en betaling

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Artikel 12. Verjaringstermijn

Artikel 13. Overmacht

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 15. Wijziging en uitleg van de voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1. ArcadeWinkel: wederpartij bij de Overeenkomst met Koper en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.

2. Consument: de Koper die bij het aangaan van een Overeenkomst met ArcadeWinkel niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

3. Koper: de natuurlijk of rechtspersoon die Producten van ArcadeWinkel afneemt en wederpartij bij de Overeenkomst met ArcadeWinkel in de zin van artikel 6:231 sub c BW.

4. Order: het plaatsen van een bestelling tot het leveren van Producten door Koper bij ArcadeWinkel.

5. Overeenkomst: de afspraak tussen ArcadeWinkel en Koper op basis waarvan ArcadeWinkel Producten aan Koper levert tegen betaling.

6. Partijen: ArcadeWinkel en Koper gezamenlijk.

7. Producten: alle zaken die door ArcadeWinkel op haar Website worden aangeboden en die het onderwerp zijn van de Overeenkomst.

8. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

9. Website: de website van ArcadeWinkel welke te bereiken is via: https://www.arcadewinkel.nl/.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van ArcadeWinkel, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

2. Eventuele algemene voorwaarden van Koper, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door ArcadeWinkel uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

3. Wanneer door ArcadeWinkel gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Koper kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop ArcadeWinkel de onderhavige voorwaarden toepast.

4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ArcadeWinkel, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens Koper een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.

5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met ArcadeWinkel in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ArcadeWinkel vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

Artikel 3. Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen van ArcadeWinkel zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.

2. De inhoud van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de aanbieding gegeven omschrijving van de levering. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van hetgeen is opgenomen in de aanbieding, is ArcadeWinkel daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ArcadeWinkel anders aangeeft.

3. Kennelijke fouten of verschrijvingen in de aanbieding van ArcadeWinkel, bijvoorbeeld op haar Website of in prijslijsten, binden ArcadeWinkel niet.

4. Door ArcadeWinkel opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en overige van overheidswege verschuldigde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De verzendkosten komen voor rekening van de Koper, tenzij de Koper aangeeft de Producten af bedrijf te willen afhalen.

5. Het staat ArcadeWinkel vrij haar prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen. Aanbiedingen gelden derhalve niet automatisch voor toekomstige Orders.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

1. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met ArcadeWinkel eerst dan tot stand nadat ArcadeWinkel een Order schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De orderbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Koper daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

2. Voor Orders die via de Website van ArcadeWinkel worden geplaatst, geldt, in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat Koper alle stappen van het online bestelproces met succes heeft doorlopen. ArcadeWinkel zal de Order vervolgens schriftelijk aan Koper bevestigen.

3. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden ArcadeWinkel slechts, indien deze door ArcadeWinkel schriftelijk binnen 5 dagen zijn bevestigd.

Artikel 5. Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan het door Koper opgegeven afleveradres. De kosten voor verzending komen voor rekening van Koper.

2. Indien Koper specifieke eisen met betrekking tot door ArcadeWinkel te gebruiken verpakkingen heeft, komen alle kosten voor het gebruik van deze verpakkingen voor rekening van Koper. Verpakkingsmaterialen worden door ArcadeWinkel niet teruggenomen.

3. Indien is overeengekomen dat de Koper de Producten zal af (doen) halen of zelf voor het transport zorg zal dragen, moeten de Producten die gereed zijn voor afhaal of verzending zijn, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de plaats van levering worden afgehaald dan wel in ontvangst worden genomen. Het risico met betrekking tot de Producten gaat in dit geval op de Koper over op het moment dat door de Koper of een door de Koper ingeschakelde derde de Producten in ontvangst heeft genomen.

Artikel 6. Leveringstermijnen

1. Indien ArcadeWinkel een termijn voor levering of de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Koper ArcadeWinkel derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. ArcadeWinkel dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

2. Indien en voor zover naar het oordeel van ArcadeWinkel een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft ArcadeWinkel het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ArcadeWinkel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan ArcadeWinkel worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ArcadeWinkel zijn verstrekt, heeft ArcadeWinkel het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Koper in rekening te brengen.

Artikel 7. Zichttermijn en herroepingsrecht

1. Indien er sprake is van een koop op afstand, zal het aanbod tevens een zichttermijn van 14 dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de Consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is in dat geval pas definitief wanneer 14 dagen na ontvangst van het Product zijn verstreken.

2. Tijdens de zichttermijn heeft de Consument een herroepingsrecht, waarbij de Consument de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen Producten te retourneren.

3. De Consument kan het herroepingsrecht inroepen door ArcadeWinkel binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst door of namens de Consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen. De schriftelijke verklaring wordt verstuurd per e-mail aan verkoop@arcadewinkel.nl. Daartoe kan de Consument gebruik maken van het Europese modelformulier voor herroeping dat door ArcadeWinkel op haar website ter beschikking wordt gesteld, maar de Consument is daartoe niet verplicht.

4. Indien door de Consument een beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht zal ArcadeWinkel het eventueel reeds door de Consument betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retour gezonden Producten terugbetalen.

5. De Consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingsrecht indien de betreffende Producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. Wel mag de Consument de Product uit de verpakking nemen voor zover dit noodzakelijk is om te beoordelen of het Product aan de verwachting van de Consument voldoet, zolang de originele verpakking bewaard blijft en het Product in onbeschadigde en ongeopende toestand kan worden teruggezonden.

6. De Consument dient na het inroepen van haar herroepingsrecht het geleverde binnen 14 dagen retour te zenden aan ArcadeWinkel. De kosten voor het retour zenden komen voor rekening van de Consument.

7. Producten die door ArcadeWinkel worden gemaakt volgens de specificaties van de Consument, zoals t-molding dat in een door de Consument opgegeven lengte wordt geleverd, zijn van het herroepingsrecht uitgesloten.

Artikel 8. Onderzoek, klachten en kwaliteitsgarantie

1. De Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde Producten dienen uiterlijk binnen 72 uur na levering per e-mail of telefonisch bij ArcadeWinkel te worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de Koper aanvaard. De Koper dient de gebrekkige Producten voor de beoordeling van de klacht ter beschikking van ArcadeWinkel te houden. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van de Koper ten aanzien van de betreffende Producten niet op.

2. Mochten de Producten bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient de Koper hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder door middel van een aantekening op het afleverbewijs.

3. Onverminderd eventuele garantierechten die de wet aan Koper toekent en welke dwingendrechtelijk van aard zijn, garandeert ArcadeWinkel de kwaliteit van de door haar geleverde Producten zoals deze door Partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en mochten worden verwacht.

4. Tekeningen, technische beschrijvingen, modellen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, gewichten, maten en materiaalaanduidingen, worden door ArcadeWinkel te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde Producten met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.

5. Producten die aantoonbaar ondeugdelijk zijn, zullen door ArcadeWinkel kosteloos worden vervangen. Indien vervanging niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat het betreffende Product niet meer leverbaar is, zal ArcadeWinkel het aankoopbedrag aan de Koper terugbetalen.

6. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal ArcadeWinkel ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal ArcadeWinkel tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

7. Producten die ter vervanging of ter beoordeling onder kwaliteitsgarantie aan ArcadeWinkel worden vervoerd of toegezonden, blijven te allen tijde voor risico van Koper, ongeacht wie de wijze van transport of verzending heeft bepaald en ongeacht wie de kosten daarvan voor zijn rekening neemt.

8. Gebrekkige Producten kunnen uitsluitend worden geretourneerd, nadat vooraf overleg met één van de verkoopmedewerkers van ArcadeWinkel heeft plaatsgehad.

Artikel 9. Facturatie en betaling

1. ArcadeWinkel is gerechtigd om bij aanvang van de Overeenkomst te verlangen dat de verzending geschiedt nadat volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling door de Koper heeft plaatsgevonden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling door middel van voorafgaande overschrijving op een via de website van ArcadeWinkel aangeboden betaalwijze, zoals iDeal en creditcard.

2. Indien is overeengekomen dat betaling geschiedt door middel van factuur, dient de betaling van de factuur te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting, op een door ArcadeWinkel aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. ArcadeWinkel is gerechtigd om facturen digitaal te verzenden.

3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

4. De Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke ArcadeWinkel maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Koper. In dat geval is de Koper een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Voor Consumenten bedraagt dit een percentage van ten minste 5% met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door ArcadeWinkel gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

5. Indien de Koper niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is ArcadeWinkel bevoegd de nakoming van de jegens de Koper aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien ArcadeWinkel het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Koper te twijfelen.

6. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de Koper of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van ArcadeWinkel en de verplichtingen van de Koper jegens ArcadeWinkel onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien de Koper uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op ArcadeWinkel heeft, dan ziet de Koper af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Koper (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door ArcadeWinkel geleverde Producten blijven eigendom van ArcadeWinkel tot op het moment dat de Koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ArcadeWinkel uit hoofde van enige met ArcadeWinkel gesloten Overeenkomst tot het leveren van Producten en/of het verrichten van werkzaamheden, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst daaronder begrepen.

2. Een Koper die als wederverkoper optreedt, is niet gerechtigd de Producten die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van ArcadeWinkel te verkopen of door te leveren, ook niet indien dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

3. Het is aan de Koper niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op Producten welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van ArcadeWinkel. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen Producten, zal de Koper ArcadeWinkel hiervan onverwijld op de hoogte stellen.

4. Op de afgeleverde Producten die door betaling in eigendom van Koper zijn overgegaan en zich nog in handen van ArcadeWinkel bevinden, behoudt ArcadeWinkel zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die ArcadeWinkel uit welke hoofde dan ook nog jegens de Koper mocht hebben.

5. De Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten gescheiden van andere Producten, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van ArcadeWinkel te (doen) houden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Indien ArcadeWinkel aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van ArcadeWinkel ter zake wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar, om wat voor reden ook, niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van ArcadeWinkel beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst (exclusief BTW) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ArcadeWinkel aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan ArcadeWinkel kunnen worden toegerekend.

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

2. ArcadeWinkel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, milieuschade en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen.

3. ArcadeWinkel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat Koper de elektr(on)ische Producten verkeerd aan heeft gesloten.

4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van ArcadeWinkel.

Artikel 12. Verjaringstermijn

In alle gevallen is de termijn waarbinnen ArcadeWinkel tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot maximaal 1 jaar na levering van de betreffende Producten waarop de schade ziet.

Artikel 13. Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ArcadeWinkel geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ArcadeWinkel niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ArcadeWinkel of de betrokken fabrikant of toeleverancier worden daaronder mede begrepen.

3. ArcadeWinkel heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ArcadeWinkel zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.

5. Voor zoveel ArcadeWinkel ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ArcadeWinkel gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk Overeenkomst.

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle door ArcadeWinkel gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar ArcadeWinkel haar statutaire zetel heeft, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.

Artikel 15. Wijziging en uitleg van de voorwaarden

1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

Download de algemene voorwaarden (PDF)